سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دائره المعارف فقه اهل بیت 
پژوهشگر 
1378/01/02 
1383/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه نشر آثار امام (ره) 
پژوهشگر و استاد 
1382/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده سبز زیست محیطی دانشگاه قم 
محقق 
 
 
علمی تحقیقاتی 
همکاری 
دانشگاه قم 
عضو هیات علمی 
1375/07/02 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه آزاد قم 
عضو هیات علمی 
 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
تدریس 
موسسه نشر آثار امام (ره) 
مدرس 
1384/07/01 
 
ادبیات فارسی، تفسیر 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
ادبیات فارسی، تفسیر،فقه و اصول 
تدریس 
دانشگاه اراک 
مدرس 
 
 
ادبیات فارسی 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم 
مدرس 
 
 
ادبیات فارسی 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
ادبیات فارسی 
تدریس 
پردیس قم 
مدرس 
 
 
ادبیات فارسی 
تدریس 
جامعة المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
ادامه دارد 
ادبیات فارسی، تفسیر،فقه و اصول 
تدریس 
بنیاد نهج البلاغه 
مدرس 
 
ادامه دارد 
---